سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
سیدمنصور زیندین – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، گروه عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانش
مسعود دهقانی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

آمار خسارتهای مربوط به شیب های فروریخته شده و همچنین تعدد روش های محاسبه ضریب اطمینان پایداری شیب، گواه بر اهمیت بررسی پایداری شیب ها می باشند. روش های قدیمی متداول برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری شیب وابسته به تعیین دقیق سطح گسیختگی بوده و با توجه به عدم قطعیت در تعیین سطح گسیختگی، نتایج پیش بینی این روش ها نیز چندان قابل اعتماد نمی باشند. با گسترش روش های عددی، امکان بررسی پایداری شیب ها با دقت خیلی بالاتر همراه با تشخیص دقیق سطح لغزش شیب فراهم گردیده است. در این مطالعه به منظور رفع وابستگی پیش بینی ضریب اطمینان به تشخیص اولیه سطح گسیختگی، ابتدا از روش تفاضل محدود با کمک نرم افزارFlac2D برای محاسبه ضریب اطمینان ۱۳۵ شیب مختلف استفاده شده است. این ۱۳۵ شیب با هدف بررسی تاثیر پارامترهایی چون شکل هندسی شیب و مشخصات خاک انتخاب شده و پس از تعیین ضریب اطمینان شیب های مذکور توسط روش تفاضل محدود، به منظور بررسی تاثیر هر یک از پارامترهای طول و زاویه ی شیب، زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی و وزن مخصوص طبیعی؛ یک مدل شبکه ی عصبی برای داده های مورد نظر فراهم می گردد. از طریق اعمال آنالیز حساسیت بر روی شبکه ی مورد نظر تاثیر هر یک از پارامترها به صورت درصد نسبی مشخص می گردد. همچنین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم فرمولی جهت محاسبه ضریب اطمینان پایداری شیب ارائه شده است