سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایران سلطانی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
محمد سروش – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین ممقاله با استفاده از شبکه MLP ضرایب یونیزاسیون برخوردی a,b را محاسبه می کنیم برای این کار پارامتر های Eg جرم موثر و میدان الکتریکی را ورودی شبکه درنظر می گیریم ضرایب یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره خروجی شبکه خواهند بود به ازای تعداد نورون ها و توابع انتقال مختلف با الگوریتم آموزشی trainlm شبکه را آموزش میدهیم تا به کمترین خطای آموزش دست یابیم سپس شبکه را تحت آزمون قرار میدهیم برای داده های آزمون ضریب همبستگی شبکه برای a و R=0.98 و برای B ، R=0.97 بدست آمد.