سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رحیمی شورمستی – کارشناس ارشد مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد حاجیوند – دانشجوی دکتری رشته مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حسین موسوی زادگان – استادیار دانشکده مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تاثیرات متقابل ۱ اجسام در موج از جمله مسائل با اهمیت در هیدرودینامیک دریایی می باشد. اهمیت این موضوع از این جنبه می باشد که در بسیاری از موارد نیاز به حرکت دو شناور در نزدیکی یکدیگر می باشد، به طور مثال شناورهای نظامی از جمله آن است. هدف نهایی این مقاله محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی برای حرکات نوسانی اجسام مجاور یگدیگر در زیر سطح آب می باشد. برای حل مسئله سیال غیر قابل تراکم و جریان غیر ویسکوز فرض شده و بنابراین از تئوری جریان پتانسیل ۲ استفاده گردیده است. برای حل معادله حاکم بر جریان که معادله لاپلاس می باشد از روش المان مرزی استفاده شده است. از تابع گرین که کلیه شرایط مرزی را باستثنا شرایط مرزی روی سطوح اجسام را ارضا می کند برای محاسبه توزیع پتانسیل بر روی سطوح اجسام استفاده شده است. با خطی نمودن شرایط مرزی، تاثیرات اجسام بر یکدیگر در موج را می توان به دو مسئله مجزا تابشی ۳ و تفرق ۴ جداسازی نمود که ضرایب هیدرودینامیکی جرم افزوده ۵ و ضرایب بازدارنده ۶ از حل مسئله تابشی بدست می آید. ابتدا این مسائل حل گردیده و توزیع پتانسیل بر روی هر یک از اجسام محاسبه شده است و در نهابت کلیه ضرایب هیدردینامیکی بدست می آید. در نهایت این مقادیر را برای دو کره و دو بیضی گون ۷ زیر آب، در نرم افزار متلب ۸ محاسبه شده است و مقادیر بدست آمده را با نتایج در اختیار برای یک بیضی گون تنها مقایسه شده است.