سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان- کارشناس معاونت طرح و توسعه سدو نیروگاه
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان-کارشناس معاونت بهره برداری سد ونیروگاه
غلامحسین کریمی – سازمان آب و برق خوزستان-کارشناس معاونت بهره برداری سد ونیروگاه
مهرنوش شهنی دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده:

با توجه به ای نکه در پایین دست سدهای مخزنی به دلیل توپوگرافی منطقه درصورت خروج آب از سرریز، پخشیدگی سیلاب رخ م یدهد، با داشتن ضرایب ماسکینگام در هر حوضه م یتوان نسبت به روندیابی سیلا بها در آن حوضه اقدام کرد. حوضه مورد مطالعه پروژه از پایاب سد دز تا ایستگاه هیدرومتری حرمله است.جهت محاسبه ضرایب ماسکینگام حوضه با در دست داشتن آمار سیلاب سا لهای گذشته وکالیبراسیون آ نها در نر مافزار بهینه یابی LINGO وبه حداقل رساندن میزان اختلاف دب یهای مشاهداتی ومحاسباتی در تابع هدف برنامه می توان به ضرایب K,X دست یافت. برنامه LINGO یک نر مافزار ریاضی است که برای حل مسائل بهین هیابی تدوین گشته و دارای بخ شهای مختلفی است و بسته به تابع هدف و قیدهای موجود توانایی حل به روش خطی، غیرخطی، صحیح، ترکیبی و گلوبال را داراست. برنامه از طریق فایل ورودی به نر مافزارهای دیگر از قبیل power station ، excel و غیره متصل م یگردد.جوا بهای برنامه پس از اجرای آن شامل مقدار تابع هدف، تعداد قیدها و مقدار متغیرهای صحیح، خطی و غیرخطی م یباشند. این پروژه استفاده از این نر مافزار جهت یافتن ضرایب هیدرولوژیکی حوضه است، برای رسیدن به هدف فوق، در محیط LINGO برنام های نوشته شد هاست که دبی خروجی واقعی در ایستگاه حرمله را به صورت ساعتی به عنوان (خروجی مشاهداتی) درنظر م یگیرد. سپس با فرض مقادیر مختلف برای مجهولات k,x همچنین قرار دادن دبی ورودی که در حقیقت همان دبی خروجی ساعتی از سد تنظیمی دز اقدام به محاسبه (خروجی محاسباتی) م یکند، سپس با در نظر گرفتن مینیمم مقدار تابع هدف زیر و با رعایت قیود ذکر شده اقدام به محاسبه ضرایب ماسکینگام م یکند