سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ترابی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی هوافضا و مکاتر
محمدرضا جعفری نژاد – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی

چکیده:

در این پژوهش، ضرایب شدت تنش شیار که به عنوان پارامترهای مهم وتعیین کننده در ارزیابی میزان استحکام قطعات مهندسی شیاردار در برابر شکست ترد مطرح می باشند، برای یک نمونه آزمایشگاهی جدید به نام دیسک برزیلی با شیار مرکزیU شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی، به ازای محدوده وسیعی از مقادیر هندسی دیسک و شیار و برای شرایط بارگذاری مختلف محاسبه شد . به منظور بهره برداری راحت تر از نتایج به دست آمده، ضرایب شدت تنش شیار به پارامتر های بدون بعدی به نام ضرایب شکل شیار تبدیل شده و مقدار این پارامترها در قالب نمودارهایی برای ابعاد هندسی مختلف دیسک و شیار ارائه می شود