سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره کاوه – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجیدرضا آیت الهی – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

قطعات آزمایشگاهی مستطیلی شکل از پرکاربردترین قطعات درتعیین چقرمگی شکست مواد ترد میباشند . از سوی دیگر ضرایب شدت تنش مهمترین پارامترهای تعیین کننده حوزه ت نش در نزدیکی نوک شیارهای v شکل نوکتیز هستند. در این مقاله، با استفاده ازآنالیز اجزاء محدود و روش فرام عین، ضرایب شدت تنش مود II و I بارگذاری قطعات مستطیلی ش کل شیار دار تحت بارگذاری خمشچهارنقطهای به ازای پارامترهای مختلف هندسی و بارگذاری محا سبه شده است . نتایج در قالب نمودارهای مجزا برحسب پارامتر بدون بعد ضریب شدت تنش مود اول و دوم بارگذاری و برای زوایا و طولهایمختلف دهانه شیار ارائه شده است . این نتایج میتواند مرجع خوبی برای محققین جهت انجام تست های آزمایشگاهی باشد . محققین می- توانند بدون انجام محاسبات پیچیده و وقت گیر از نتایج این تحقیق برای محاسبه پارامترهای شکست نمونه های مشابه آزمایشگاهی استفاده نمایند.