محاسبه ضرایب مجهول میدان خانگیران

به منظور یافتن مجهولات معادله (١- الف ) برای هر یک از سازندهای میدان خانگیران تا عمق ١١۵٠٠ فوت (که پایان اعماق مخازن گازی آن است )، ابتدا گزارشات روزانه ١٠ چاه حفاری شده در میدان خانگیران جمع آوری و پس از کنترل کیفیت داده ها، ٩ چاه که دارای اطلاعات منظم و دقیق تری بودند از میان آنها انتخاب شد. سپس برای هر سازند، از گزارشات روزانه چاهها،اطلاعات پارامترهای مورد نیاز معادله (١) در جداول جداگانه ای وارد شد. جدول (٢) یک نمونه از این جداول را که مربوط به سازند خانگیران است ، نشان می دهد.

محاسبه ضرایب مجهول سپس برنامه کامپیوتری Rop با نرم افزار MATLAB نوشته شد که بتواند با چهار روش ریاضی یاد شده ، ضرایب مورد نظر را برای هر سازند محاسبه نماید. ورودی های این برنامه همان اطلاعات درج شده در جدول مربوطه به آن سازند هستند. این برنامه علاوه بر محاسبه ضرایب قادر است مقادیر سرعت های حفاری بدست آمده با هر روش را محاسبه و با مقادیر واقعی از لحاظ آماری مقایسه کند. بدین ترتیب ثابت های a1 تا a8 برای هر سازند میدان خانگیران با هر چهار روش ریاضی ذکر شده محاسبه شد. جدول (٣) نتایج مقادیر محاسبه شده مجهولات را برای چهار سازند میدان خانگیران نشان می دهد.

همان طور که در جدول (٣) مشهود است . تنها نتایج “روش د” (بهینه سازی تراست رجیون )، قابل قبول و منطقی بوده و نتایج سایر روش ها دارای مقادیر منفی یا صفر می باشند. جدول (۴) مقادیر نرخ نفوذهای واقعی و محاسبه شده با ضرایب با چهار روش ریاضی ذکر شده برای سازند خانگیران را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد، ضریب همبستگی (r٢) “روش د” از سایر روش ها کمتر است . شکل (١) مقادیر نرخ نفوذهای واقعی و محاسبه شده توسط ضرایب با “روش د” نسبت به عمق را برای سازند خانگیران نشان می دهد. شکل (٢) نمایی سه بعدی از مقایسه نرخ نفوذهای واقعی و محاسبه شده توسط ضرایب با “روش د” نسبت به وزن روی مته و دور مته برای سازند خانگیران را نشان می دهد.