سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدداوود حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران
سیدحسن پیشگرکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون

چکیده:

هدف از این مطالعه محاسبه شاخص های اقتصادی خیار گلخانه ای و بررسی اثر مساحت و سطح تحصیلات بر بهره وری اقتصادی گلخانه های مورد بررسی است. نتایج نشان داد متوسط بهره وری اقتصادی۱/۸۱می باشد. هزینه کل به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع و هزینه تولید به ازای هر کیلوگرم محصول به ترتیب۴۷/۴میلیون ریال بر ۱۰۰۰ مترمربع و ۳۱۴۷ ریال بر کیلوگرم می باشد. سموم شیمیایی با ۵۱ % بیشترین هزینه را دارا می باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد با افزایش سطح زیر کشت هزینه تولید واحد کاهش می یابد. توصیه می شود حداقل سطح ۲۲۵۰ متر مربع برای احداث گلخانه رعایت شود. بنا به نتایج تابع کاب داگلاس، از میان هزینه ها ، هزینه مربوط به ماشین در سطح ۱% معنی دار گردید. مقدار آزمون Durbin-Watson برای متغیرهای مورد نظر نشان می دهد همبستگی معنی داری در سطح احتمال ۵% مدل وجود ندارد. مقدارR2 نیز برابر با۰/۹۷محاسبه شد.