سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین راغفر – دکتری اقتصاد
ماندانا عاطفی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی

چکیده:

یکی از اهداف نظام سلامت، تأمین عدالت در مشارکت مالی، حمایت از خانوارها در برابر هزینه های بهداشتیی درمتانی بته حداقل رساندن خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن است. مشارکت ناعادلانه مالی متردم ررداختت هتای متتیمیا از جیته کتهمیناسه با توان ررداخت نباشد، نه تنها موجه می شود خانوارهای بیشیری در گر ه مواجه بتا هزینته هتای کمرشتکن ستلامیی قترار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در ررداخت این هزینه ها به زیر خط فمتر ستموک کننتد . هتدف ایتن ملال تهت یین عادلانه تأمین مالی هزینههای سلامت خانوارهای ایرانی بین سالهای منیخه ۳۱۳۱ تا ۳۱۱۱ بود.روش: در این ملال ه با اسیفاده از دادههای ریمایش درآمد – هزینه خانوار ، شاخص عدالت در مشتارکت متالی، عوامتل تأییرگترار در نرخ خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن به تفکیک شهری ر سیایی، در دهکهای درآمدی مورد بررسی قرار میگیرنتد . از داده-۳۱۱۱ به صورت الکیر نیکی می باشد، اسیفاده میشود. – های مهیا در مرکز آمار که در سالهای ۳۱۳۱ یافتهها:میزان شاخص عدالت در مشارکت مالی در طول سالهای منیخه ۳۱۳۱ تا ۳۱۱۱ با نوسانات اندکی همراه بوده است. گر ه-های رر درآمد کا درآمد جام ه، از عدالت کمیری در ررداخت هزینه های سلامت برخوردار هتیند. درصد خانوارهای مواجه باهزینههای کمرشکن طی سالهای منیخه، به طور کلی افزایش یافیه است. بررسی یژگیهای اجیماعی خانوارها نشان داد که درصد خانوارهای مواجه با هزینههای کمرشکن در خانوارهای دارای سرررست زن، تحصیلات رایینیر از دیپلا، سرررست خانوار بد ن روشش بیمه سن سرررست بالای از ۳۶ سال در اکثر سالها گر ههای درآمدی بیشیر میباشد.نتایج: برنامههای اجرا شده طی سالهای منیخه به حد کافی مؤیر اقع نبوده مشارکت مالی در ررداختهای سلامیی خوب هدفمند نشده است. نظام سلامت نیوانتیه است آنچنان که باید در راسیای حفاظت از خانوارها در برابر هزینه های کمر شکن عمل کند. همچنین نظام بیمه سلامیی در کشور ناکاراست