سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعیده جاوید – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
عبدالمجید رضایی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای بهبود صفات پیچیده ای مانند عملکرد که توارث پذیری پایینی نیز دارند ازانتخاب غیرمستقیم توسط صفات دیگر و نیز شاخص انتخاب مناسب براساس چند صفت موثر برآن استفاده می شود این صفات باید نقش موثری درپایداری عملکرد داشته باشند این مطالعه با هدف ارزیابی شاخصهای انتخاب و کارای ی روشهای مختلف انتخاب برای ۳۰ رقم گندم نان انجام شد آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۸۴ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید نتایج نشان داد که تفاوت بین ارقام ازنظر تمام صفات معنی دار بود بنابراین برای تمام صفات اندازه گیری شده تنوع ژنتیکی کافی مشاهده شد و درنتیجه امکان گزینش و بررسی کارایی انتخاب وجود داشت براساس شاخصهای انتخاب ارقام الوند و شاه پسند به عنوان ارقام برتر برگزیده شدند تعداد سنبله درمترمربع ضریب مثبت و بالایی درشاخصهای انتخاب داشت ضریب روز تا سنبله دهی درشاخصهای انتخاب منفی بود