سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمد پورمیری – کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی و توسعه سازمان صنعت،

چکیده:

مطالعات جدید رشد نشان داده اند که عوامل درونی یک اقتصاد مانند سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه می توانددر کنار سرمایه فیزیکی و تکنولوژی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این تحقیق محاسبه سهمعواملی مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، نیروی کار ساده و سرمایه فیزیکی در رشد تولید ناخالص داخلی۱۳۵۳ است. در این مطالعه از مدل رشد سولو گسترش یافته ۱ استفاده شده است. – ایران در طول سال های ۸۶اطلاعات مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال، سرمایه فیزیکی، بودجه تحقیقاتی دولت و مخارج مصرفی دولت در بخش آموزش و پرورش از آمارهای سری زمانی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران وقوانین بودجه کشور به دست آمده است. برای محاسبه از نرم افزارEviewsاستفاده شده است. نتایج نشان داد که تاثیر نیروی کار ساده، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ترتیب ۵۵و۲۸/۳و۱۳/۷و۳درصدبوده است. نتایج تحقیقات دیگردر مقایسه با ایران نشان می دهد، درکشورهای توسعه یافته تاثیر نیروی کار ساده کمتر ولی تاثیر سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بیشتر بوده است