مقاله محاسبه سطح مقطع کل تهییج در برخورد یون برهنه+Aq با اتم هیدروژن در گذار از حالت پایه به حالت های ۲S و ۳S در تقریب بورن – فادیف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: محاسبه سطح مقطع کل تهییج در برخورد یون برهنه+Aq با اتم هیدروژن در گذار از حالت پایه به حالت های ۲S و ۳S در تقریب بورن – فادیف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برخورد یون
مقاله اتم
مقاله کانال تهییج
مقاله تقریب بورن
مقاله فادیف
مقاله سطح مقطع برخورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی اکبرآبادی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: بلوری زاده محمدآقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این کار سطح مقطع کل تهییج اتم هیدروژن در برخورد با یون Aq+ (4≥(۱≤q و با استفاده از روش سه جسمی فادیف محاسبه گردیده است. در این محاسبات ابتدا تنها دامنه مرتبه اول الکترونی با در نظر گرفتن پتانسیل برهم کنش منظور شد که منجر به محاسبه فاکتور شکل غیر کشسان گردید. در مرحله بعد جمله مرتبه اول هسته ای به محاسبات اضافه شد. در محاسبه این جمله، از عملگر گذار دو جسمی نزدیک پوسته انرژی استفاده شد. انرژی برخورد در محدوده انرژی های میانی و بالا (۱Mev-7Mev) در نظر گرفته شد. در نهایت نتایج به دست آمده با نتایج نظری روش جفت شدگی نزدیک تک مرکزی مقایسه گردید.