سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا آموزگار – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
محمدرضا دماوندیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نیما ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س

چکیده:

در این تحقیق به منظور بکارگیری روش های مدیریت تلفیقی آفات ) IPM (، سطح زیان اقتصادی بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii که از آفات مهم مرکبات شمال است، مورد مطالعه قرار گرفت. رقم درختان مورد بررسی تامسون ناول بوده و آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در ۶ تیمار و ۸ تکرار انجام شد. هر تکرار شامل ۴ سرشاخه ۲۲ سانتیمتری دارای حداقل یکمیوه از یک درخت در ۴ جهت جغرافیایی مختلف بود. تیمارها شامل ۱۱،۴،۴،۱ و ۱۳ کیسه تخم بالشک به ازای هر سرشاخه و شاهد )بدون کیسه تخم( بود. پس از خروج و استقرار پوره ها تعداد میوه های سیاهک زده در پایان نسل )اواخر شهریور( شمارش شد.سپس میان تیمارهای مورد بررسی و میوه های سیاهک زده رابطه رگرسیونی برقرار گردید. طبق معادله خط محاسبه شده =۱/۸۸۴( R2 ( در صورت مشاهده ۲ تا ۶ عدد کیسه تخم بالشک مرکبات به ازای ۲۱ سرشاخه دارای میوه در باغات مرکبات شرق مازندران باید اقدام به سمپاشی نمود. بنابراین مبارزه با آفت با سموم شیمیایی که آلوده کننده محیط زیست می باشند، در تراکم های پایین تر لزومی ندارد و تنها موجب تحمیل هزینه های اقتصادی و زیست محیطی می شود. لازم به ذکر است محاسبه Gain Threshold (GT) بر اساس قیمت های سال ۱۳۳۱ انجام شد