سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی پیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتمادشهیدی – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

زمان فلاشینگ یکی از مهمترین مقیاسهای زمانی در زمینه مدیریت زیست محیطی خورها و منابع آبی است این مقیاس زمانی مدت زمان لازم برای جایگزینی آب درون یک سیستم ابی با آب تازه را نشان میدهد این مقیاس برای خور اروند از طریق شبیه سازی یارانه ای به دو روش عددی و نسبت آب شیرین محاسبه و سپس مقایسه شده است برای شبیه سازی اروند ا زمدل دو بعدی CE-QUAL-W2 استفاده شده و نتایج حاصله نشانگر حداکثر زمان فلاشینگ ۱۶ روز برای حداقل دبی و ۴/۸ روز برای دبی حداکثر است همچنین نتایج نشان میدهد که تغییرات دامنه جزر و مدی تاثیر اندکی بر تغییر زمان فلاشینگ اروند دارد و دبی رودخانه مهمترین عامل تغییرات این مقیاس زمانی است د رانتها فرمولی برای محاسبه زمان فلاشینگ بر مبنای دبی رودخانه ارائه شده است.