سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم حیدری – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکر

چکیده:

زمان تمرکز را معمولا به عنوان معیاری برای پاسخ زمانی حوزه انتخاب می کنن د که محاسبه آن نقش اساسی در افزایش دقت براورد سیلاب و روندیابی آن دارد دراین تحقیق با توجه به ماهیت ابهام آمیز زمان تمرکز در مدلسازی آن از رگرسیون فازی استفاده شدهاست بنابراین وقایع بارش – رواناب حوزه خانمیرزا جمع اوری و تحلیل شدند پس از آن وقایع به دو گروه یک گروه برای ساخت فورمولهایی بر مبنای رگرسیون فازی و گروه دیگر برای ارزیابی این فورمول ها تقسیم شدند نتایج بدست امده از این مطالعه مبتنی بر معیارهای آماری RE، RMSE کارایی فرمول های جدید توسعه یافته بر مبنای رگرسیون فازی در محاسبه زمان تمرکز را نشان دادند.