سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خاکبازابیانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گروه مهندسی صنایع نجف آباد
سیدمجتبی سجادی –
مهدی کرباسیان –

چکیده:

هدف این پژوهش در نظر گرفتن الزامات ایمنی و زیست محیطی و استفاده از ریسک فازی در ارایه الگویی جدید برای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تجهیزات مناطق عملیاتی شرکت نفت می باشد در روش ارایه شده ابتدا گروه نگهداری و تعمیرات دیاگرام اجزای هر تجهیز را با درنظر گرفتن قسمتهای سری موازی و اجزای آماده به کار ترسیم می کند و حالات خرابی که ممکن است برای اجزای تجهیز رخ دهد لیست می شود آثاری که ممکن است خرابی درچهار زمینه ایمنی، زیست محیطی عملیاتی و غیرعملیاتی برجای گذارد ثبت می شود با توجه به اینکه همواره در بیان احتمال رخداد شدت و تشخیص خرابی با داده های کیفی سروکار داریم و میزانی از ابهام وجود دارد عدد ریسک هرکدام از حالات خرابی اجزا بوسیله روابط فازی محاسبه شده است. درنهایت با توجه به میزان بزرگی عدد ریسک و با توجه به ویژ] حالات خرابی که با عوامل ایمنی و زیست محیطی سروکار دارد الگوریتمی برای انتخاب یکی از روشهای زیرمجموعه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ارایه شده است.