سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رضاپور – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت بهره برداری سد ونیروگاه – مدیر امورتع
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان-معاونت بهر هبرداری سد ونیروگاه –رئیس گروه برن
مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان-معاونت طرح و توسعه سدو نیروگاه– کارشناس مسئول

چکیده:

حوضه بالارود در بالادست شهر اندیمشک و یکی از شاخ ههای رودخانه دز است. این رودخانه پس از سد دز به رود دز متص ل م یشود، سد مخزنی بالارود بر این رودخانه در دست احداث است. لیکن در شرایط کنونی امکان کنترل و تنظیم آن در شرایط فعلی وجود ندارد. از طرفی سیلا بهای این رودخانه بسیار ناگهانی و دارای پیک بالایی است. به نظر م یرسد کنترل و مدیریت آن اهمیت بالایی داشته باشد. لذا اطلاع از میزان حجم سیلاب، پیش بینی زمان وقوع و مقدار پیک جهت برنام هریزی و مدیریت سیلاب و پایین دست بسیار مورد نیاز است. بر این اساس با استفاده از مدل بارش روانابHEC- HMS روش اشنایدر اقدام به کالیبراسیون آمار رواناب بر میزان آمار بارش واقعی نمودیم . با بررسی چندین نمونه سیلاب رخ داده در سالهای گذشته میزان رواناب محاسباتی و مشاهداتی مقایسه گردید و بهترین پارامترها جهت نفوذپذیری اولیه و نهایی خاکٰ،ٰزمان تمرکز حوضه محاسبه گردید. زمان پیک هیدروگراف واحدtp پارامتر نخست است که در نر مافزا ر HEC- HMS به صورت دستی وارد گردید تا پس از تکرار و اجرای برنامه سیلا بهای مشاهداتی و محاسباتی دارای کمترین اختلاف با یکدیگر گردن د پارامتردیگرCp نیز از کالیبراسیون حوض ههای دارای آمار انداز هگیری دبی بدست م یآید. پارامترهای نفوذ پذیری نیز به دو بخش نفوذ اولیه و نفوذ ثابت ثانویه تقسیم گردید