سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا رئیسی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
مهرداد حجازی – دانشیاردانشگاه اصفهان

چکیده:

تیرهای مزدوج با کوپله به تیرهایی اطلاق می شود که نقش تیررابط یا لینک را برای پیوند دیوارهای برشی مجاور ایفا می کند و عملکردی مشابه با تیرهای لینک دربادبندهای فلزی غیرهم محوردارند دراین تحقیق با گردآوری خصوصیات و پارامترهای سازه ای و لرزه ای انواع تیرهای مزدوج رفتار این تیرها دربرابر زلزله مانند چرخه هیسترزیس استهلاک انرژی و … مورد بررسی قرارگرفته است و نوع تیر مزدوج فلزی به عنوان بهینه برای محاسبه ضریب رفتار انتخاب شده است سپس با تحلیل استاتیکی غیرخطی برای مدلهای سازه ای تا ارتفاع ۲۰ طبقه ضرایب موثر درضریب رفتار که شامل ضریب بیش مقاومت ضریب شکل پذیری و ضریب نامعینی لرزه ای محاسبه و درپایان یکسری روابط با توجه به ارتفاع و جنس زمین پیشنهاد شده است و همچنین باارایه یک سری گراف و شکل تاثیر کاهنده ارتفاع برضریب رفتار مورد بحث قرارگرفته است