سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله جعفری – سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهره برداری سد و نیروگاه
بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان، رئیس گروه برنام هریزی تولید معاونت بهره بردا
مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان، کارشناس معاونت توسعه سد و نیروگاه۳
مهسا زاهدی – سازمان آب و برق خوزستان، کارشناس معاونت بهر ه برداری سد و نیروگاه

چکیده:

ایستگاه هیدرومتری پای پل در ۱۰ کیلومتری پایین دست سدکرخه واقع شد هاست. طول آمار باقی مانده از این ایستگاه که ازسال ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۹ است به ما کمک کرد هاست تا آمار ساعتی و روزانه سیلا بها در ما ههای تر سال( آبان لغایت اردیبهشت) را استخراج کرده و با استفاده از نر مافزارEXCEL نسبت به ساخت آمار مصنوعی در سا لهایی که سیلاب بالایی وجود نداشت هاست اقدام کنیم، به این منظور، روابط میان دب یهای پیک ساعتی و روزانه را به وجود آورده، سپس آمار ساعتی را تکمیل تطویل م یدهیم و در نهایت با کمک نر مافزار آماری HYFA دوره بازگشت از ۲ تا ۱۰۰۰۰ ساله را استخراج م یکنیم. این برنامه یک بسته نر مافزار آماری است که در محیط DOS فعالیت م یکند ولی قابلیت اجرا از محیط Windows را نیز دارد. این برنامه توانایی دریافت اطلاعات و آمار به صورت یک سری از فای لهایtxt در محیط Windows را دارا است. این دوره بازگش تها به ما کمک م یکند تا برنام هریزی آبگیری مخزن سد را با توجه به پی شبینی سازمان هواشناسی کشور تنظیم کنیم و با توجه به پیش بینی این سازمان بر وقوع بارندگی های شدید در مقیاس دوره بازگشت مناسب اقدام به پیش بینی سیلاب ورودی به مخزن سد کرده و سپس با برنام هریزی و تخلیه مخزن به صورت آهسته در زما نهای پیش از وقوع سیلاب تلاش کنیم تا با تسکین سیلاب، از خسارت وارده به پایین دست تا حد ممکن جلوگیری شود. بر طبق بررسی ها، سیلا بهای فروردین ماه دارای بیشترین پیک هستند و خطرنا کتر هستند. دلیل این امر وقوع باران های شدید در این ماه از سال است اما در اردیبهشت ماه از قدرت سیلا بها به شدت کاسته م یشود؛ زیرا برف اندکی در حوضه باقی ماند هاست و موسم بارا نهای شدید نیز سپری شد هاست. همچنین سیلا بهای بهمن واسفند نیز مهم هستند. جالب این است که در دوره بازگش تهای سیل های دی ماه از دیگر ما هها دارای شدت کمتری است. این به دلیل نزول برف در دی ماه و سرد بودن هوا است که سبب ی خزدگی و کم بودن احتمال جاری شدن سیل است.