سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا مهدوی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، کارشناس شرکت مهندسی مشا
سعید مکنونی گیلانی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

تجزیه و تحلیل داد ههای آزمایش پمپاژ در برخی از موارد با دشواری همراه است، ب هویژه در کاربردهایی چون زهکشی معادن. در این مناطق، چا ههای پمپاژ در سفر ههای آبی هتروژن، انیزوتروپ و تخلخل دو گانه و …حفر شده و به را هح لهای تحلیلی خاص برای آنالیز داد ههای پمپاژ نیاز است. تاکنون رو شهای گوناگونی برای این آنالیزها از سوی مجامع و محققین مختلف ارایه شده است. بررسی عمق نصب پمپ و دبی پمپاژ در اینگونه چا هها ب هخصوص در مواقعی که دستورالعمل زهکشی برداشت بیشینه ی آب برای تاثیر بیشتر در عملیات پایین اندازی سطح ایستابی و در نتیجه ی آن خشکاندن پل ههای معدنی باشد، ممکن است پیچیدگ یهای خاصی به همراه داشته باشد. این مقاله برخی از این گونه پیچیدگ یها را با مواردی چون هم زمانی پمپاژ از چند چاه هم جوار جهت تولید مخروط افت ترکیبی تحلیل می نماید.