سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهره سلیمانیان – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاریزاده – پژوهشگاه نیرو
مهدی صادقی شاهدانی – دانشگاه علوم اقتصادی
مجید آقایی خوندابی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

تاپیش از این با تکیه بریارانه های عظیم دولت دربخش انرژی قیمت برق برمیزان مصرف انرژی نداشته و مشترک را وادار بهمنطقی شدن مصرف نمینمود حال در شرایط فعلی و با اثر گذاربودن قیمت برمصرف برق ناخودآگاه مدیریت مصرف برق توسط مشترکین مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابراین شرایط حال حاضر و تصویب طرح هدمند کردن یارانه ها نیازمند آن استتا با مطالعه دقیق تر و بررسی شرایط تاثیر متقابل قیمت برق برمیزان مصرف آن دربرآورد تقاضای انرژی الکتریکی و به تبع آن کاهش رشد بار پیک مورد بازنگری قرارگیرد بخش خدمات با سهم ۱۹ درصدی از مصرف برق کشور از پتانسیل کاهش تقاضای قابل توجهی برخوردار است و با توجه به اینکه قیمت برق بخش خدمات نسبت به سایر زیربخشهای مصرفی بیشتر است بخش عمده ای از سهم مدیریت مصرف دراین بخش برعهده سیاستهای قیمتی مدیریت تقاضا قرار خواهد گرفت با این مقدمه محاسبه میزان کاهش تقاضای انرژی الکتریکی و پیک بار بخش خدمات تحت اثر اجرای طرح تحول و یا بعبارت دیگر بررسی سهم رویکردهای قیمتی درکاهش تقاضای انرژی و پیک بار خدمات مهمترین اهداف این پژوهش را به خود اختصاص داده اند که درادامه نتایج حاصل از آن تبیین خواهد گردید.