سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آریو خوش قلب – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه عمر
مصطفی یوسفی راد – دانشگاه پیام نور اراک
مهبد مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه عمر

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعات در فرایند حفر تونل این است که در جبهه حفاری، خاک بصورت مناسب نگهداری گردد و بدین صورت تغییر شکلها به حداقل برسد. روش های تحلیلی محاسبه فشار سینه کار تونل ها معمولا به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول روش های مرز بالا و پائین آنالیز حدی هستند. ازجمله این روشها روش ( ۱۹۹۰ Leca and Dormieux می باشد. این روش برای خاک همگن ارائه شده است و اثر فشار آب در آن دیده نشده است.دسته دوم روش های تعادل حدی هستند. ( ۱۹۶۱Hornبا ارائه یک روش گوه و سیلو به محاسبه فشار نگهدارنده سینه کار پرداخت. روشHorn بعدهاتوسطJancsecz & Steiner مورد بازبینی قرار گرفت. در این مقاله فشار سینه کار در تونل انتقال برق اصفهان با استفاده از روشهای تعادل حدی مورد بررسی قرار گرفته و به روش عددی با استفاده از نرم افزارFLAC 3D مورد بررسی قرار گرفته است. مسیر تونل در منطقه شهری اصفهان، در زیر خیابان های توحید و شمس آبادی قرار دارد. مسیر تونل مابین خیابان های توحید و شمس آبادی از زیر زاینده رود عبور می نماید