سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی نکوئیان فر – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علی مکوندی – کارشناس ارشد تاسیسات آبی
هوشنگ حسونی زاده – دکتری سازه های آبی
روح ا… مهربانی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین پروژه حجم رسوبات ورودی ازطریق سرشاخه های مرغاب و شوربه مخزن سدجریانی مسجد سلیمان مورد بررسی قرارگرفت برای این مطالعه ازامار دبی جریان ورسوبات معلق ایستگاه های هیدرومتری واقع دراین سرشاخه ها شامل ایستگاه های مرغاب و تنگ دولاب برای تعیین روابط توانی دبی آب – دبی رسوب روابط هیدرولوژیکی FAO USBR استفاده شده است درادامه با استفاده از ۲ دوره اطلاعات فلاشینگ مخزن سدشهیدعباسپور حجم رسوب ورودی ازطریق این سد به مخزن سدمسجد سلیمان براورد میگردد درمرحله بعد به کمک اطلاعات هیدروگرافی های سالانه ۸۴و۸۹ انجام شده درمخزن سد مسجد سلیمان حجم رسوبات نهشته شده درمخزن این سد محاسبه گردید دراین مرحله نتایج حاصله از مجموع روش هیدرولوژیکی و محاسبات فلاشینگ با نتایج حاصله ازاطلاعات هیدروگرافی مخزن سدمقایسه و درنهایت بیلان رسوب ورودی به مخزن سد مسجدسلیمان تعیین شد.