سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام کیخائی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

چکیده:

قصد داریم روش جدیدی را ارایه نماییم که با تولید الگوهای نرمال از دادگان مصرف انرژی مشترکین درمنطقه مورد مطالعه ضریب بار را برحسب هرالگو محاسبه و برمبنای آن ضریب تلفات را درشبکه توزیع محاسبه نماییم طبق تعریف الگوی مصرف نرمال انرژی مشترکین الگویی است که دردرصد قابلقبولی ا ز مشترکین دریک منطقه ساری است دراین مقاله این الگوها تولید میگردد و مطالعات ضریب بار و تلفات برمبنای این الگوها صورت خواهد گرفت از انجایی که مصارف مقادیر کمی است طبعا می بایست ابتدا پیش پردازش و سپس خوشه بندی گردند درهر ورودی تعدادخوشه های بهینه برمبنای الگوریتم PSO و براساس تابع شایستگی مشخصی تعیین و سپس مصارف هردوره با فازی c-means خوشه بندی میگردند با ترکیب این خوشه ها قواعدمشارکت با طولهای متفاوت تولید میگردد.