سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن بازیار – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود رابطی مقدم – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

روش شبه دینامییک به عنوان یک روش تحلیلی درمحاسبه نیروهای وارده بردیوارهای حائل معرفی شده و سپس به کمک تلفیق این روش با روش بلوک لغزان نیومارک تغییر مکان ماندگار لغزشی دیوار حائز درحالت محرک محاسبه شده است از مقایسه تغییر مکان حاصله به کمک این روش با روش شبه استاتیکی ملاحظه گردید روش شبه استاتیکی میزان تغییر مکان ماندگار لغزشی دیوار درشرایط مشابه را اندکی بیشتر از روش شبه دینامیکی به دست می دهد که این می تواند از بیش تخمینی فشار خاک وارده بردیوار درروش شبه استاتیکی ناشی شود. همچنین به کمک روش شبه دینامیکی مطالعه ای پارامتری جهت بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاکریز و دیوار برروی تغییر مکان ماندگار صورت گرفت و چنین نتیجه گیری شد که هر سه پارامتر زاویه اصطکاک داخلی خاکریز زاویه اصطکاک بین دیواروخاک و همچنین شتاب قائم زلزله تغییر مکان ماندگار دیوار را تحت تاثیر قرارمیدهند.