سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک حیدری – دانشجوی کارشناسیارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه خوارزمی تهران
عباس خلیل پاشا – کارشناسارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه خوارزمی تهران
سارا متولیان – دانشجوی کارشناسیارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

محاسبه تغییرمکان نقشحائز اهمیتی در طراحی بهینه تحت بارگذاری لرزهای دارد. روش های مبتنی بر محاسبه فشار فعال لرزهای به تنهایی نمی تواند منجر به طرح مناسبی شود. در این تحقیق با استفاده از اصول تعادل حدی، تغییر مکان لرزهای شیب های مسلح نشده برآورد شده است. هدف اصلی تحقیق، ارائه راهکاری جدید برای محاسبه تغییر مکان ماندگار شیب های مسلح نشده به روش قطعات افقی می باشد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده واقع شده است،روش قطعات افقی می باشد. روش تحلیلی مورد استفاده بر اساس تئوری تعادل حدی وتقسیم گوه گسیختگی بحرانی به قطعات افقی می باشد، بطوریکه همتعادل نیروهای داخلی و هم نیروهای خارجی ارضاءگردد. همچنین تاثیرپارامترهای مختلف مثل وزن مخصوص خاک ، ارتفاع شیب و چسبندگی خاک بر شتاب تسلیمky بررسی شده است. در ادامه این تحقیق مقدار تغییر مکان ماندگار برای ۳ دسته شتاب نگاشت مربوط به زلزله حوزه نزدیک ایمپرییال ولی وزلزله های حوزه دور لوما پرییتا وکوبه محاسبه شده و نتایج حاصله مربوط به این زلزله ها موردمقایسه قرارمی گیرد. درنهایتاعتبار نتایج روش قطعات افقی ارائه شده با استفاده از نتایج دو روش معتبر تحلیلی ارزیابی شده و همخوانی مناسبی بین این نتایج مشاهده گردیده است.