سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف شهبازی آیت – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نادر جمالی صوفی املشی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

جهت محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی در ماشین های الکتریکی، محاسبه چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی بسیار ضروری و مهم میباشد. نرمافزارهای المانمحدود ابزاری مناسب جهت محاسبه چگالی شار مغناطیسی درماشینهای الکتریکی میباشند که میتوانند در طراحی ماشینهای الکتریکی مورد استفاده قرار گیرند اما استفاده از این نرمافزارها جهت محاسبه چگالی شار مغناطیسی برای طراحی اولیه زمانبر می باشد. این مقاله یک روشتحلیلی دقیق برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی در درون فاصله هوایی برای ماشینهای الکتریکی شار شعاعی با در نظرگرفتن اثر شیار، ارائه میدهد. روش تحلیلی براساس حل معادله لاپلاس دوبعدی در مختصات قطبی با استفاده از جداسازی متغیرهای مستقل میباشد. چگالی شار مغناطیسی محاسبه شده با این روش با استفاده از تحلیل المان محدود مقایسه شده است.این مقایسه گویای قابلیت اطمینان بالایی برای روابط ارائه شده است.