سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی غلامی سفید کوهی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
مجید میر لطفی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تبخیر- تعرق گیاهان به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه بیلان آب و انرژی سطح زمین محسوب می گردد. پایش میزان و چگونگی توزیع تبخیر- تعرق جهت مدیریت بهینه منابع آب، برنامه ریزی آبیاری در شبکه های آبیاری و محاسبه راندمان کشاورزی مهم به نظر می رسد. موجودیت آب، میزان انرژی موجود و شرایط لازم جهت حرکت بخار آب از سطح زمین به عنوان سه عامل اصلی در کنترل تبخیر- تعرق محسوب می گردند. هدف از این مقاله بررسی پتانسیل استفاده ترکیبی از سری زمانی شاخص گیاهی NDVI از تصاویر سنجنده MODISو اطلاعات زمینی جهت محاسبه مقادیر تبخیر- تعرق واقعی گندم می باشد. نتایج آماری حاصل از روش بکار رفته در این تحقیق نسبت به مدل پنمن- ماتیث- فائو نشان می دهد که استفاده از این روش دارای ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)18 میلی متر، میانگین خطای مطلق(MAE) 16 میلی متر، میانگین خطا(ME) 1/1- میلی متر و شاخص خطا(E) 1/91 درصد در طی فصل رشد گندم می باشد.