سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا غلامیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

دراین پژوهش چگونگی اتصال و برهمکنش انزیم داکسی گوانوزین کیناز Dgk یامهارکننده های نوکلئوتیدی آن شامل dGTP, dGDP, dGMP, dIMP, dITP بوسیله مدلسازی دینامیک مولکولی مطالعه گردید امروزه با استفاده از رایانه بعنوان ابزار آزمایش تجربی میتوان ساختارهندسی یک مولکول را قبل ازسنتز پیش بینی و طراحی کرد بطوریکه رفتار مولکولی ها و جزئیات مکانیسم فرایندهای شیمیایی را با حداقل زمان و هزینه دراختیار شیمیدانهای تجربی قرار داد و جایگزین مناسبی برای روش آزمون و خطا و مکملی برای شاهد سنتیکی و طیفی و تایید مکانیسم واکنشها باشد دراین مطالعه نسخه ۳٫۳٫۲ نرم افزار گرومکس قابل نصب درسیستم عامل لینوکس برای انجام محاسبات دینامیک مولکولی استفاده گردید ازانجایی که انزیم داکسی گوانوزین کیناز اولین آنزیم موثر درمسیربازیافتی تولید نوکلئوتیدهای پورینی درموجودات زنده است و مهار آن میتواند نتایج بیولوژیکی مهمی بدنبال داشته باشد مطالعات انجام شده نشان میدهند که طول مدت شبیه سازی دونانوثانیه برای مطالعه برهمکنش پروتئین ها با لیگاندهایی مانند مهارکننده ها کافی بوده و نتایج بدست آمده قابل استناد میباشند.