سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
زین العابدین صادقی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مالک سیدی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود لزوم استفاده از یک سیستم بودجه ریزی علمی در وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای دولتی را دوچندان می کند . یکی از این روش ها بودجه ریزی عملیاتی است که برای اجرای این نوع بودجه ریزی محاسبه بهای تمام شده مورد نیاز می باشد . روشهای نوین هزینه یابی ازجمله هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC) در محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و یا خدمات کاربرد چشمگیری دارند . استفاده از این روش د ر دستگاه های دولتی، موسسات وشرکتهایی که توسط دولت اداره شده و از بودجه کل کشور استفاده می کنند، می تواند راهگشای حل بسیاری از معضلات و ضمانت استفاده صحیح و بهینه از بودجه تخصیص یافته به این دستگاه ها، موسسات و شرکتها بوده و تحقق اهداف کاربرد این روش در راستای افزایش بهره وری خود یکی از محورهای مهم جهاد اقتصادی می باشد . در این پژوهش کاربردی و توصیفی محاسبه بهای تمام شده فعالیتها با استفاده از روشABC) در سازمان بازرگانی استان کرمان انجام و نتایج آن مبتنی بر این است ، حوزه معاونت بازرگانی خارجی کمترین بهای تمام شده و حوزه معاونت بازرسی و نظارت بیشترین بهای تمام شده فعالیت ها را دارا می باشد