سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا قدم پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیر

چکیده:

بیان و محاسبه خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه های پیچانرودی که دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به رودخانه های مستقیم می باشند، یکی از مسائل پراهمیتی است که نظر محققین مختلف را به خود جلب کرده است. تا کنون پارامترهای متفاوتی به منظور بیان خصوصیات هندسی رودخانه های پیچانرودی مطرح گردیده ولیکن با توجه به تغییرات زیاد این رودخانه ها در پلان همچنان نیاز به وجود پارامتری که بتواند به عنوان شاخص مناسبی برای بیان تغییرات در طول مسیر رودخانه از ابتدا تا انتها در پلان باشد، احساس می گردد. با توجه به آنکه در هندسه فراکتالی، منحنی های موجود در صفحه دارای بعدی بین ۱ تا ۲ بوده و تغییرات منحنی باعث تغییر در بعد آن در صفحه (بین خط مستقیم با بعد ۱ و صفحه کامل با بعد ۲ ) می گردد، لذا به نظر می رسد، بعد فراکتالی می تواند شاخص مناسبی برای بیان تغییرات رودخانه های پیچانرودی در پلان بوده و به عنوان پارامتر هندسی جدید وارد مدلهای ریخت شناسی رودخانه های پیچانرودی گردد. لذا، در این تحقیق محاسبه بعد فراکتالی در بازه پیچانرودی از رودخانه حله با استفاده از روش شمارش جعبه ای مورد محاسبه قرار گرفته اکه این بعد برابر با۱/۰۲۷ بدست آمد.