سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شمس اله عبداله پور – دانشیار دانشگاه تبریز
سروش فتحی – دانشجویان کارشناسی ارشد
امیر همتیان –
امیرعباس بختیاری –

چکیده:

انتقال نیوماتیک یا هوایی را میتوان به مثابه انتقال مواد فله خشک آسان جاری شونده از میان خطوط لوله بوسیله جریان هوا با فشار مثبت یا منفی تعریف کرد همچنین میتوان آن را برای استفاده از حرکت هوا برای انجام کار تشریح کرد درمطالعه حاضر به محاسبه پارامترهای مهم درطراحینقاله نیوماتیک برای انتقال دانه لوبیا پرداخته شده است برای این منظور ابتدا برخی خواص فیزیکی و آیرودینامیکی دانه های لوبیا مورد نیاز درطراحی دستگاه مورد بررسی قرارگرفت و متغیرهای لازم اندازه گیری شد متعاقب آن افت فشار سیستم که شامل دو بخش افت فشار هوا و افت فشار مواد می باشد دردستور کار قرارگرفت پس از محاسبه حداکثر افت فشار سیستم و با توجه به اینکه طراحی سیستم انتقال نیوماتیک براساس میانگین تراکم محصول درخطوط انتقال بصورت فاز رقیق و سیستم بصورت مکشی بوده به محاسبه سرعت هوا سرعت حرکت ذرات جامد قطر لوله های انتقال، توزیع ذرات، شکل ذرات، نسبت جرمی مواد M زبری داخلی و نازل مکشی مناسب سیستم پرداخته شد.