سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد جعفریان – کرمان بم مجتمع آموزش عالی بم
علیرضا حسین نژاددوین – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمداحسان کاظمیان – مجتمع آموزش عالی بم کرمان

چکیده:

دراین مقاله برآمدگی رتبه اول موج اطراف یک استوانه بزرگ دردریا براساسروش المان مرزی مرتبه بالا مورد بررسی قرارگرفته است استوانه مذکور دربستر دریا ثابت شده و به سطح ازاد دریا عمود است دریان مطالعه از اثرات جدایش صرفنظر شده و با فرض جریان پتانسیل معادلات لاپلاس به همراه شرایط مرزی غیرخطی حل گردیده است جهت تغییر شرایط مرزی غیرخطی به خطی از روش آشفتگی استفاده شده است و با استفاده از روش برهمنهش سه دسته معادله بدست می آید دسته اول مربوط به جریان پتانسیل اطراف استوانه دسته دوم معادلات موج پتانسیل برخوردی مرتبه اول و دسته سوم معادلات موج پتانسیل پراکنده شده مرتبه اول می باشد معادلات دسته اول و دوم دارای حل تحلیلی بوده و دسته سوم به کمک روش عددی المان مرزی مرتبه بالا HOBEM) حلمی شود یک برنامه کامپیوتری درمطلب و فرترن جهت حل معادلات درحوزه زمان نوشته شده است. دراین روش سطح خارجی استوانه به المانهایی با سطح منحنی تقسیم میگردد که تابع پتانسیل و مشتقات عمودی آن برروی این المان ها ثابت نبوده و با یک چندجمله ای مرتبه دو تقریب زده می شود بنابراین نتایج حصاله نسبت به روش پنل ثابت CPM دقت بیشترین خواهند داشت.