سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل خلخالی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
مهدی درفشیان مرام – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
سیدهادی حسینی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
یداله کردلو – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی

چکیده:

ترانسفورماتورهای جریان بالا در صنعت برای تحقیقات وآزمایش تجهیزات شبکه، تغذیه کور ههای قوس الکتریکی وتغذیه یکسو کنند هها، به منظور ایجاد جریان بسیار زیاد به کارمی روند. برای ایجاد جریان بالا از مس یرهای مواز ی استفاده می شود. مشکلی که در ای ن حالت وجود دارد عدم توزیعیکنواخت جریان در مسیرهای موازی به سبب تفاوت اندوکتانس خودی و متقابل بین سی مپی چها است. این موضوع منجر به داغ شدن قسمت هایی از سیم پیچی، افزایش تلفات وعدم استفاده بهینه از مواد به کار رفته می گردد. برای حل این مشکل لازم است، ابتدا توزیع جریان را در مس یرهای مواز یمحاسبه کرده و با توجه به م ی زان اختلاف جر ی ان در این مسیر ها، ساختار سیم پیچی را به نحو ی تغیی ر داد تا توزیع جریان نسبتاً متعادلی بدست آید. در این مقاله نتایج مطالعه ای ارائه شده است که در آن با استفاده از روش رابین، اندوکتانس خودی و متقابل ناشی از شار هسته و همچنین شار پراکند گی سیم پیچ ها محاسبه شده و سپس توزی ع جری ان در مس یرهای موازی یک ترانسفورماتور جریان بالای نمونه (ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی ،۴٫۳mva و ۱۰kv/250v.بدست آمده است.