سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسمن امانلو –
علی زمردیان –
کامیار کریمی صحنه سرایی –

چکیده:

در این تحقیق افت فشار، زبری سطح، فاکتور شکل، چگالی ظاهری و واقعی و تخلخل در بستر انجیر سبز استهبان در رطوبت های مختلف اندازه گیری شد. دامنه سرعت هوا و رطوبت محصول در این تحقیق بترتیب در محدوده m/s) 1/1 – ۰/۲ و۵/۷۴-۳۴/۰۸ بر پایه خشک بوده است. برای اندازه گیری افت فشار در بستر انجیر یک دستگاه آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. اثر عمق بستر در هفت سطح ( ۵ و۱۰و۳۵cm بررسی شد. با افزایش عمق بستر افت فشار بصورت خطی افزایش یافت. همچنین افزایش رطوبت و نرخ عبور جریان ها موجب افزایش افت فشار و زبری سطح گردید. مدل اصلاح شده ارگان با بیشترین ضریب همبستگی R2=0/994 و کمترین خطا بعنوان بهترین مدل برای پیش بینی افت فشار در بستر انجیر شناخته شد.