سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرباسچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
محمدعلی رهگذر – استادیار گروه عمران دانشگاه اصفهان

چکیده:

منشا ضریب رفتار ارائه شده در ایین نامه های زلزله و از جمله استاندارد ۲۸۰۰ ایران ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری ، ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و ضریب کاهش ناشی ازنامعینی می باشد در آیین نامه زلزله ایران مقادیر این ضرایب برای سیستم های مختلف سازه ای به طور جداگانه ارائه نشده است و فقط به ذکر مقدار ضریب رفتار اکتفا شده است برای تخمین دقیق تر از رفتار غیرخطی سازه ها هنگام زلزله مشخص شدن هریک از این ضرایب بهطور جداگانه و برای سیستمهای سازه ای مختلف اجتناب ناپذیر می باشددر این مقاله با استفاده از آنایز استاتیکی غیرخطی آنالیز پوش آور به محاسبه اضافه مقاومت قابهای خمشی فولادی متوسط به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی در ضریب رفتار ایننوع قابها می پردازیم.