سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیلا آریانا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدزاده – شرکت نفت و گاز پارس تهران

چکیده:

در این مقاله، محاسبه ارتفاع موج طرح در منطقه بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفته است . ارتفاع موج طرح از تحلیل حدی بلندمدت امواج به دو روش تحلیل حدی بدون درنظر گرفتن جهت امواج و تحلیل حدی جهتی امواج تعیین م یشود. از طرفدیگر ارتفاع موج طرح در هر یک از این دو روش خود با دو توزیع گامبل و ویبول محاسبه خواهند شد . از آ نجایی که تحلیل حدی بلندمدت امواج نیازمند بکارگیری آمارهای چند ساله ثبت شده از ارتفاع موج شاخص است، برای انجام محاسبات فوقاز ارتفاع موج شاخص در بندرانزلی که در فاصله سا لها ی۱۹۹۲/۱/۱ تا ۲۰۰۳/۹/۳۱ ثبت شده بود ، استفاده شد. همچنین محاسبات فوق، دوره بازگشت ، ۱۰۰ سال درنظر گرفته شد ومقدار ارتفاع آستانه نیز در محاسبات برابر ۲ متر لحاظ شد. در روش اول برای تعیین ارتفاع موج طرح بدون درنظر گرفتن جهت امواج، محاسبات با استفاده از دو توزیع گامبل و ویبول صورت پذیرفت. در ادامه برای تعیین ارتفاع موج طرح با درنظر گرفتن جهت امواج ، سه جهت اصلی NE و NNE ، Nمشخص شد که این جه تها شامل امواجی با ارتفاع بزرگ تر از ارتفاع آستانه ۲ متر بودند و در دیگر جه تها، حضور موجی با ارتفاعی بزرگ تر از ارتفاع آستانه ، گزارش نشده بود . لذا سه جهت فوق برای تعیین ارتفاع موج طرح مورد استفاده قرار گرفتند . در این حالت نیز هر دو توزیع گامبل و ویبول محاسبه شد. در انتها نیز مقادیر حاصل از تمامی رو شها و توزی عهای مخلتف که شامل ۸ پاسخ متفاوت برای ارتفاع موج طرح است، با یکدیگر مقایسه شد.