سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهمن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان
مهدی قامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان
علی جمالی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان
نادر نریمان زاده – استادمهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله از یک الگوریتم جدید، که ترکیبی از شبیه سازی مونتکارلو وFORMمیباشد، برای محاسبه احتمال شکست سیستمهایی با نامعینی احتمالاتی استفاده شده است. استفاده ازروشFORMبرای محاسبه احتمال شکست در نواحی ابتدایی انتهایی بازه نامعینی، دارای مقادیر دقیقتری از احتمال شکست خواهد بود، در حالی که روش مونتکارلو در نواحی میانی این بازه مقادیر دقیقتری از احتمال شکست را بدست میآورد. در الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه احتمال شکست در نواحی ابتدایی و انتهایی بازه نامعینی از روشFORMو در نواحی میانی بازه از روشمونتکارلو استفاده شده است و دقت محاسبه احتمال شکست به صورت قابل توجهی افزایش مییابد.