مقاله محاسبه ابتدا به ساکن ضریب هال برخی از فلزات مکعبی با استفاده از توابع وانیر بیشینه-جایگزیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: محاسبه ابتدا به ساکن ضریب هال برخی از فلزات مکعبی با استفاده از توابع وانیر بیشینه-جایگزیده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محاسبات ابتدا به ساکن
مقاله توابع وانیر بیشینه-جایگزیده
مقاله ضریب هال
مقاله مدل نیمه کلاسیک
مقاله بلورهای فلزی مکعبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تربتیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فر سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده هادی
جناب آقای / سرکار خانم: جبلی هدی السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبه ضریب هال در رهیافت نیمه کلاسیک نیاز به مشتق های اول و دوم انرژی در نزدیک سطح فرمی دارد. بدین منظور ما از توابع وانیر بیشینه- جایگزیده استفاده می کنیم و ویژه مقادیر انرژی و مشتقات آنها را در پایه این توابع، در هر نقطه اختیاری k در فضای وارون، به دست می آوریم. در این کار توابع وانیر بیشینه – جایگزیده را برای فلزات مکعبی pb، pd، Li، Cu، Ag و Al محاسبه کردیم. سپس با استفاده از آنها رسانش عادی، رسانش هال و در نهایت ضریب عادی هال را برای هر یک از فلزات نام برده به دست آوردیم.