سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود فرزانه گرد – دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
حمیدرضا رهبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

برای تحلیل فرآیندهای ترمودینامیکی گاز طبیعی در خطوط انتقال گاز تا به دست مصرف کننده برسد، نیاز به دانستن خواصترمودینامیکی گاز طبیعی میباشیم. دو خاصیت مهم در تحلیل فرآیندهای گاز طبیعی آنتروپی و آنتالپی، میباشند. گاز طبیعی ترکیبی از چندین گاز با خواص متفاوت بوده و خواص ترمودینامیکی آن به شدت وابسته به خواص اجزای تشکیل دهنده آن میباشد معادله حالتAGA8 که توسط انجمن گاز آمریکا ارائه شده است، یکی از معتبرترین معادلات حالت در زمینه گاز طبیعی بوده که با در نظر گرفتن خواص تمامی اجزای تشکیل دهنده گاز طبیعی و روابط متقابلی که بین اجزای گاز طبیعی در مخلوط گاز وجود دارد، مدل بسیار دقیقی را برای محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی ارائه کرده است. در این مقاله، با استفاده از معادله حالتAGA8 و روابط ترمودینامیکی که بین اجزای یک مخلوط گازی وجود دارد، آنتالپی و آنتروپی مخلوط گاز طبیعی، محاسبه شده است. معتبرسازی محاسبات نسبت به دادههای آزمایشگاهی، نشان دهنده درصد انحرافی کمتر از۱/۲% برای انتالپی و ۰/۰۱۴% برای انتروپی بوده که نشان دهنده دقت بالای معادله حالت AGA8 برای محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی میباشد. در نهایت و با استفاده از آنتروپی و آنتالپی گاز طبیعی، نرخ نابودی قابلیت کاردهی در ایستگاههای تقلیل فشار گاز طبیعی برای گاز طبیعی متاطق مختلف ایران محاسبه گردیده است. نتایج نشان میدهد، با کاهش درصد متان % در اجزای گاز طبیعی، نرخ نابودی قابلیت کاردهی بین ۲۲ تا ۲۵% کاهش پیدا میکند.