سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا رمضان پور – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی غیور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله فرایند تعیین ضرایب ماتریس نرمی برای ترک اریب درزاویهی دلخواه ارائه میشود تشریح میشود سپسبر اساس فرآیند تشریح شده، ضرایب ماتریس نرمی محاسبه میشوند. این ضرایب بر اساس مفاهیم مکانیک شکست و با بکارگیری تابع چگالی انرژی کرنشی بدست میآیند. جهت تعیین تابع چگالی انرژی از ضرایب شدت تنش ١ استفاده میشود. فرآیند انتگرالگیری از تابع چگالی انرژی در این مقاله با آنچه که در مراجع آمده است متفاوت است. مقادیر ماتریس نرمی برای عمقهای مختلف (حتی بیشتر از شعاع) ترسیم میشوند تا تاثیر اصلاحات مذکور بهتر تبیین شود. تعیین مقادیر ماتریس نرمی برای دو مدل ترک باز و بسته انجام میشود و نهایتا میزان تاثیرگذاری هر مدل روی مقادیر مذکور نشان داده میشوند