سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی سعیدی – دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایرا
حسن سرایلو – دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایرا
مراد شهبازی – دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در سالهای اخیر، روش مودهای فرضی ۱ با توجه به سهولت و دقت بالا حتی با در نظرگرفتن تعداد مودهای کم نیز، توجه محققان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. در این تحقیق، فرکانسهای طبیعی یک تیر اویلر برنولی یک سر گیردار با سطح -مقطع متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبهی فرکانسهای طبیعی تیر، که شامل یک جرم متمرکز در انتهای سمت راست خود و یک دمپر ویسکوز در یک نقطهی متمرکز در طول دلخواه دهنهی تیر و همچنین تکیه گاه الاستیک در سمت چپ خود می باشد، از روش مودهای فرضی استفاده شده است. در نهایت مقادیر فرکانسهای طبیعی با کمک روش مذکور و با استفاده از نرم افزار Maple محاسبه شد و مقدار فرکانسهای طبیعی با مقادیر محاسبه شده از سایر روشهای حل شده مقایسه گردید، نتایج به دست آمده نشان دادکه روش مودهای فرضی دقت بالایی در تعیین فرکانسهای طبیعی سیستم دارد که با افزایش تعداد مودهای فرضی در نظر گرفته شده دقت بالاتری نیز به دست میآید