سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید سعید بحرینیان – اهواز- دانشگاه شهید چمران اهوا-ز گروه مهندسی مکانیک
حسن مهدیزاده – اهواز- دانشگاه شهید چمران اهوا-ز گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

پرههای یک توربین بادی محور افقی ۵۰ کیلووات با بکارگیری تئوری مومنتوم المان پره، از نظر آیرودینامیکطراحی، شبیه سازی و ساخته شده است. در این مقاله مراحل طراحی پره و شبیه سازی جریان حول آن ارائه شده است.طراحی انجام شده به روش تئوری مومنتوم المان پره منتج به بدست آوردن توزیع وتر و زاویهی پیچش در طول پره شدهاست. تغییرات ضریب توان و توان تولیدی روتور توربین بادی بر حسب سرعتهای مختلف باد محاسبه شده است. نتایجحاصل از طراحی به روش تئوری مومنتوم المان پره با دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شده است. هندسهی سه بعدیپره و محیط اطراف آن با شبکهی بیسازمان تتراهدرال گسسته سازی شده است. با استفاده از روش حجم محدود، معادلاتحاکم بر جریان سیال روی شبکه محاسباتی حل شده است. در پایان، نتایج حاصل از روش تئوری مومنتوم المان پره با نتایجدینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و ارائه شدهاند.