سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران

چکیده:

در این مقاله روابط محاسباتی اندوکتانس خودی ومتقابل کویل تروئیدی گسسته ۱ که در ذخیره سازهای ابررسانای انرژی مغناطیسی کاربرد دارند تدوین میگردد. شایان ذکر است کویل تروئیدی گسسته از چندین کویلسلونوئیدی سری شده که بصورت متقارن و تروئیدی توزیع میشوند تشکیل شده است. معادلات بیوساوار و نیومن بترتیب مبنای تدوین روابط فوق الذکر میباشند. تحلیل عددی انتگرالهای حاصل از این روابط توسطروشعددیگوس سهنقطهای تعمیمیافته صورت پذیرفته است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با نتایج تجربی انطباق پذیری روابط تدوین شده را با نتایج تجربیاثبات مینماید. همچنین در این مقاله رفتار ایناندوکتانسها با تغییر پارامترهای هندسی کویل تروئیدی گسسته با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.