مقاله محاسبات مکانیک مولکولی و بررسی تاثیر حلال بر اثرات محیطی و ترمودینامیکی آنزیم کولین استیل ترانسفراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۵۹ تا ۶۶۴ منتشر شده است.
نام: محاسبات مکانیک مولکولی و بررسی تاثیر حلال بر اثرات محیطی و ترمودینامیکی آنزیم کولین استیل ترانسفراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کولین استیل ترانسفراز
مقاله AMBER
مقاله MM+
مقاله OPLS
مقاله MC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ زاده ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: فعالیت استیل کولین و آنزیم استیل کولین ترانسفراز در بیماری آلزایمر بررسی و مشخص شده است. از این جهت، نقص آنها می تواند باعث کاهش حافظه و یادگیری شود. میدان های نیرو، بر ساختار کولین استیل ترانسفراز تاثیر دارند. برای درک اثرات فضایی، برخی مطالعات کامپیوتری انجام شده است. مواد و روش ها: روش های شبیه سازی مونت کارلو،دینامیک مولکولی و دینامیک لانگوین به وسیله میدان های نیروی MM+، AMBER و OPLS در محیط مایع روی جایگاه فعال کولین استیل ترانسفراز، انجام شده است. عوامل پایدار کننده ساختمان جایگاه فعال آنزیم، انرژی پتانسیل محاسباتی بر زوایای دی هدرال و اثر درجه روی ساختار بهینه شده محاسبه گردیده است.
یافته ها: متغیرهای طول پیوند (B)، زاویه ی پیوند (A) و زاویه دی هدرال(D) از ساختار بهینه شده استیل کولین ترانسفراز در خلا (g) و حلال (w) به صورت نمودار نشان داده شده است. انرژی پتانسیل (برحسب کیلو کالری بر مول) طی شبیه سازی دینامیک مولکولی در دمای ۳۰۰ درجه کلوین در محیط خلا (R2=0.7656) و حلال (R2=0.9794) برای ساختار پایدار شده کولین استیل ترانسفراز مطالعه شده است.
نتیجه گیری: در این کار، از درجه حرارت های مختلف در محیط حلال استفاده شده و مشاهده گردیده که در روش های شبیه سازی، بر هم کنش انرژی، اثر مشابه با کاهش یافتن درجه حرارت دارد. این بررسی و مطالعه ثابت کرده که مدل ساده اثر حلال، می تواند کیفیت جایگاه فعال کولین استیل ترانسفراز را شبیه سازی کند. این تحقیق، انرژی موثر ساختار مولکول زیستی را آشکار ساخته است.