سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل آسیابی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محسن شریفی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه تعداد و تنوع کاربردهایی که نیازمند منابع محاسباتی فوقالعاده بالا هستند رشد روزافزونی داشته است. این کاربردها غالبا در حوزههای علمی، مهندسی و مالی هستند. پاسخگویی مناسب به این نیازهای محاسباتی روبهرشد یکی از چالشهای پیشروی دانشمندان است. بهکارگیری همزمان چندین بستر محاسباتی راهی متداول برای دستیابی به قدرت محاسباتی بیشتر است. یکی از این راهکارها، استفاده از سیستمهای محاسبات جنگلی است. در یک سیستم محاسبات جنگلی چندین بستر محاسباتی سطح بالا مانند گرید، ابر، خوشه و ابرکامپیوتر به طور همزمان برای اجرای یک کاربرد به کار گرفته میشوند. دلایل مختلفی برای استفاده از سیستمهای محاسبات جنگلی وجود دارد. ممکن است نیاز محاسباتی یک کاربرد بیشتر از قدرت محاسباتی فراهم آمده توسط یک سیستم محاسباتی باشد و برای پاسخگویی به این نیاز محاسباتی چارهایی جز استفاده از سیستم محاسبات جنگلی نباشد. به علاوه بخشهای مختلف یک کاربرد ممکن است نیازهای محاسباتی متفاوت داشته باشند بهطوری که هیچ سیستمی به تنهایی پاسخگوی همه این نیازها نباشد. از سوی دیگر، محدودیت در تعداد و قدرت منابع محاسباتی و نیازهای روزافزون محاسباتی، چالش دیگری است که توزیع این محاسبات در بسترهای محاسباتی متفاوت میتواند راهحلی برای رفع این چالش باشد.