سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغری قنواتی – هیئت علم ی دانشگاه آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – خوزستان – ا
عبدال…. سوینی – هیئت علم ی دانشگاه آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه – خوزستان – ا
علیرضا محبی آشتیانی – State University of Campinas – Campinas, SP, Brazil

چکیده:

تنگه هرمز مدخل ورودی و خروجی یکی از مهمترین آبراه ههای جهان به نام خلیج فارس است. خلیج فارس در جنوب ایران واقع شده از طریق این تنگه به دریای عمان و اقیانوس هند متصل م یشود. این تنگه از جنب ههای مختلفی برای کشورهای منطقه، به ویژه کشورجمهوری اسلام یایران دارای اهمیت حیاتی است، بنابراین شناخت همه جانبه این منطقه حساس که شاهرگ حیاتی خلیج فارس است از اولویت خاصی برخوردار گردیده است. در طی دو روز متوال ی اندازه گیر ی های CTD شامل فشار، دما و شوری و داده های ADCP را بطور همزمان برای دو ایستگاه در تنگه هرمز بدست آورده و مورد بررس ی قرار دادیم که تغییرات زیاد سرعت با عمق در این منطقه نشان دادند. بررسی توزیع قائم تغییرات سرعت زمینگرد نشان یدهد که سرعت از سطح تا عمق معینی افزایش نسبی و سپس کاهش م ییابد. یک تجزیه و تحلیل داد ههای مورد نظر به طور نسبی اهمیت وابستگی سرعت زمینگرد به شوری را در تنگه هرمز نشان می دهد. دما تقریباً حالت ثابت دارد و در این دو روز از سمت جنوب به شمال تنگه هرمز حالت وارونگی دما دیده م یشود. به طور کلی نمودارهای سرعت جریان زمینگرد و سرعت سنج ADCP نسبت به عمق از الگوی یکسانی پیروی می کنند و محاسبات نشان م یدهدکه در عمق ۴۵- ۳۰ متری سرعت جریان به صفر نزدیک م یشود. مقادیر بدست آمده از محاسبات جریان زمینگرد با نتایج داده های ADCPاختلافی در حدود cm/s 10برای این دو روز نشان م یدهد. سرعت جریان زمینگرد بدست آمده از داده های CTD سطح تا عمق ۴۵ متری در حدود cm/s 45/51 جریان سنج ADCP در این محدوده سرعتی برابر cm/s 54/69 را نشان می دهد.