سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منا شهرابی – دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز – دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان –

چکیده:

در تحقیق حاضر مسئله تبخیر ناگهانی برای سیستمهای چندفازی حاوی هیدرات های گازی موردمطالعه قرارگرفته است دراین محاسبات معادله حالت VPT به عنوان ابزاری پایه برای تعیین ترکیب درصدها و خواص فازهای گاز و مایع حاضر در تعادل ترمودینامیکی به کار برده شده و در مورد فاز هیدرات نیز مدل حل ارائهشده توسط میکلسن که برمبنای مدل کول و گودوین میب اشد انتخاب شده است محاسبه توزیع فازی در تعادلات سه فازی حاضر با فرضمستقل بودن فوگاسیته از ترکیب درصدها در قالب یک مسئله مینیمم سازی انجام گرفته است در ادامه محاسبات تبخیر ناگهانی سه فازی برای سیستم های متان و آب با ساختار هیدرات I ، اتان و آب با ساختار هیدراتI و پروپان و آب با ساختار هیدرات II انجام شدها ست.