سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدابراهیم دشتی – دانشجو دکترا، مدرس مجتمع آموزش عالی جهرم، مجتمع آموزش عالی جهرم، جهر
سیدمحسن هاشمی – دکترا، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران
مژگان ممتاز – دانشجو کارشناسی، مهندسی فناوری اطلاعات، مجتمع آموزش عالی جهرم، جهر
پریسا شریعتی – دانشجو کارشناسی، مهندسی فناوری اطلاعات، مجتمع آموزش عالی جهرم، جهر

چکیده:

با توجه به پیشرفت فناوریاطلاعات و ارتباطات در نیم قرن اخیر این چشم انداز به وجود آمده است که در آینده پردازش ومحاسبات به عنوان نسل بعدی سرویس همگانی بعد از (آب،برق،گازوتلفن) شناخته میشود. همانند سایر سرویسها که برای زندگی بشر ضروری شدهاند، سرویسهای محاسباتی نیز به عنوان یک نیاز مهم برای ارتباطات عمومی مطرح شده است. برای رس یدن به این چشم انداز چندین بستر محاسباتی پیشنهاد شده است که جدیدترین آنها محاسبات ابری است. در این مقاله بعد از تعری فمحاسبات ابری، با معماری بازار- محور ابری و مدلهای تجاری آن آشنا میشوید.