سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده زارعیان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی
حسن ختن لو – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

یافتن اطلاعات و مجتمع سازی اطلاعات دو چالش اصلی در زمینه فناوری اطلاعات است. همکاری و تعامل بین سیستم های اطلاعاتی مختلف، یکی از مهمترین جنبه ها در عملیات روزانه بسیاری از سازمان هاست. از آنجایی که بیشتر داده ها و اطلاعات در پایگاه های داده و به خصوص پایگاه های داده ای رابطه ای وجود دارد. بنابریان هسته اصلی غالب تحقیقات در زمینه یافتن و مجتمع سازی اطلاعات پایگاه های داده رابطه ای ناهمگن می باشد. از آنجایی که سیستم های پایگاه داده رابطه ایی به صورت مجزا طراحی و پیاده سازی شده اند، چالش های زیادی در هنگامی که این سیستم ها باید باهم تعامل داشته باشند ایجاد می شود. در این مقاله روشی برای مجتمع سازی معنائی پایگاه داده های رابطه ای با استفاده از هستان شناسی ارائه شده است. استفاده از هستان شناسی سراسری، تفاوتهای ساختاری بین اجزاء متفاوت را پنهان می کند و به کاربر یک تصور واهی از دسترسی به یک پایگاه داده متمرکز را می دهد. زبان بیانی مرتبه اول Web-PDDL برای تعریف ساختار، معناها و نگاشت منابع داده ای استفاده شده است. سپس از موتور استنتاج قوی Ontoengine جهت ارزیابی صحت ترجمه داده ها و پاسخگویی به پرس و جوها استفاده شده است.